روند خشكي درياچه اروميه از چه زماني شروع شده و در اين مدت چه تغييراتي داشته است؟
0
 

روند خشكي درياچه اروميه از ۲۰ سال گذشته شروع گرديده و در اين مدت بيش از ۸ متر كاهش داشته است.  پس از ثبت بالاترين تراز براي درياچه در سال ۱۳۷۴، با رقوم ۱۲۷۸٫۴۸، در طي دو دهه سالانه به‌طور متوسط تراز درياچه ۴۰ سانتي‌متر كاهش داشته و در شهريورماه سال ۱۳۹۳ به كمترين ميزان خود رسيد و قست جنوبي درياچه تقريبا به‌صورت كامل خشك گرديد. با توجه به كم عمق بودن درياچه (عمق متوسط درياچه حدود ۶ متر مي‌باشد)، در اين مدت درياچه ميزان قابل توجهي از مساحت و حجم آب خود را از دست داده است. نمودار روند تغييرات تراز درياچه و تصاوير ماهواره‌اي زير به‌خوبي نشانگر اين موضوع مي‌باشد.

همچنين تراز درياچه در تاريخ ۲۴ تيرماه سال ۱۳۹۴، برابر۱۲۷۰٫۳۰ متر بالاتر از سطح درياي آزاد بوده كه نسبت به روز مشابه سال گذشته، ۶ سانتي‌متر و نسبت به تراز اكولوژيك درياچه ۳۸۰ سانتي‌متر افت داشته است. گرماي بي‌سابقه هوا در چند ماه اخير منجر به افزايش تبخير از سطح درياچه گرديده و روند افت آن را نيز تشديد نموده است.

منبع: ulrp.sharif.ir