برنامه تجاری‌سازی شریف در شهریور ۱۳۹۳ با هدف حمایت از راه‌اندازی کسب‌و‌کار تیم‌های نوآور دانشگاه صنعتی شریف راه‌اندازی شد. حمایت‌های برنامه شامل اعتبار مالی، مشاوره کسب‌و‌کار، فضای کاری مشترک و دسترسی به شبکه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه می‌شوند. این حمایت‌ها در سه قالب رویداد فراایده، دوره پیش‌شتابدهی پرتو و دوره تجاری‌سازی انجام می‌شود. در جریان این فعالیت‌ها تسهیلگرانی هستند که به منظور پیشبرد گام‌به‌گام تیم‌ها در مسیر تعیین‌شده آموزش دیده‌اند. این افراد رابط تیم با کلیه خدمات برنامه هستند و ملزومات عملی فعالیت‌های تیم را منطبق با مدل شتابدهی برنامه مشخص می‌سازند.