تکمیل این فرم صرفا به منظور ثبت اولیه درخواست تیم شما برای استقرار در «فضای کاری مشترک» تیم های خانواده تجاری سازی بوده و به معنای پذیرش قطعی درخواست نمی باشد. مجموعه تجاری سازی پس از بررسی درخواست ها، نتیجه را به اطلاع شما خواهد رساند.
  • حداکثر 2 سطر
  • نامنام‌خانوادگی 
    افزودن یک ردیف
  • ایمیل سرپرست تیم
  • برحسب ماه و حداکثر 10 ماه
  • این برنامه معیار نوع فضای اختصاص داده شده به تیم شما خواهد بود.
  • میزان پایبندی به تعهد زمانیتان ملاک تداوم اختصاص فضای استقرار خواهد بود.
  • این برنامه مبنای ارزیابی دوره ای میزان حضور شما پس از اسقرار به جهت اطمینان از حضور شما خواهد بود. تمدید دوره استقرار تیم، بر مبنای میزان تطابق زمانبندی اعلام شده و میزان حضور شما خواهد بود.
  • ساعاتی که حتما در فضای استقرار حضور خواهید داشت را انتخاب کنید.