پل‌های ارتباطی

تلفن: +۹۸۲۱۶۶۱۶۶۳۰۷
ایمیل: info@ideo.sharif.ir
کدپستی: ۸۹۶۹۴-۱۴۵۸۸
آدرس: دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، دفتر برنامه تجاری‌سازی شریف