ایده محوری طرح

ماموریتمان ما در توان ساز توسعه تجهیزات “متفاوت” پزشکی و دندانپزشکی است. محصول فعلی ما یک آینه نوردار دندانپزشکی است. ایده اولیه گروه ما در زمینه توان بخشی بود. بعد از مطالعه بازار و مشتری، بازار این محصول برای شروع را متناسب تشخیص دادیم. برای توسعه تجهیزات پزشکی متفاوت نیاز به یاری شما داریم.

توان ساز

website: tavansaz.com