ایده محوری طرح

با توجه به چشم انداز رو به رشد رباتیک اجتماعی در دنیا، هدف ما تشکیل  کسب و کاری حرفه ای با پشتوانه دانش فنی رباتیک اجتماعی قطب رباتیک دانشگاه صنعتی شریف است. رسیدن به این هدف را با گام هایی هوشمندانه از لحاظ فنی و کسب و کاری در پیش گرفته ایم.

دکتر ربات